Ree

Het gaat goed met de omvang van de populatie en de verspreiding van het ree in Nederland. In Noord-Holland zijn 3 belangrijke leefgebieden te onderscheiden: Het Gooi, Zuid-Kennemerland en de Wieringermeer, maar in de duinen van Noord-Kennemerland worden ook steeds vaker reeën waargenomen. Het hoge en nog steeds stijgende aantal leidt ook tot een toenemend aantal conflicten met reeën. In Noord-Holland gaat het daarbij vooral om aanrijdingen met reeën, met schade en leed van mens en dier tot gevolg.  

In 2021 heeft de FBE Noord-Holland een faunabeheerplan voor het ree vastgesteld. Met dit beheerplan is een overzicht geleverd van het vóórkomen en de ontwikkeling van populaties reeën in Noord-Holland en de daarmee gepaard gaande schade.

Dit is het eerste beheerplan is waarin geen beheer wordt voorgesteld dat goedkeuring van GS vereist. Dat leidde tot vragen over de gewenste procesgang. In goed overleg wordt onderzocht wat de wenselijke processen zijn met betrekking tot faunabeheerplannen. Het faunabeheerplan is daardoor nog niet gepubliceerd.

Een breed scala aan vooral preventieve maatregelen wordt besproken en per regio worden voorstellen gedaan voor de meest voor de hand liggende oplossingsrichting. Er lijken vooral nog mogelijkheden te zijn voor preventieve niet-dodelijke maatregelen.

De bedoeling is dat terreinbeheerders en wegbeheerders met dit plan hun beleids- en beheerkeuzes kunnen maken met betrekking tot reeën en de daarmee samenhangende risico’s op schade. 

Ree in gras shutterstock_399979828.jpg

Reebok_Naardermeer_Ton Richter WBE-G&V.jpg