Damhert

Het hoge aantal damherten in de regio Zuid-Kennemerland veroorzaakt schade aan flora en fauna door overbegrazing en vertrapping, en bedreigt daarmee de Natura-2000 instandhoudingsdoelen. Ook leidt de hoge populatiedichtheid jaarlijks tot meerdere aanrijdingen in het verkeer. Om deze schade te beperken is een beheerplan opgesteld waarin een samenhangend pakket aan maatregelen is beschreven. Reductie van de populatie tot een niveau waarbij de risico’s op schade tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht is daarin een belangrijk onderdeel.

Op 26 juni 2020 heeft het bestuur het Faunabeheerplan Damherten duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026 vastgesteld en is deze ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Op 9 maart 2021 heeft zij het plan goedgekeurd.

Op basis van dit Faunabeheerplan is de onderbouwing voor een ontheffingsaanvraag geschreven en zijn de ontheffingen voor zowel buiten als binnen het leefgebied aangevraagd. Op 13 oktober 2021 zijn beide ontheffingen verleend.

Ook in 2021 hebben tellingen plaatsgevonden en op basis daarvan is een tel- en beheerrapportage uitgebracht.

Link: Faunabeheerplan Damherten 2020-2026
Link: Beheer- en Telrapport Damhert 2020-2021

IMG_8650-Ilona de Lange--AWD.jpg

IMG_8828-Ilona de Lange--AWD.jpg

IMG_8880-Ilona de Lange--AWD.jpg