Jaarverslag 2021

Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE NH)

Voorwoord

Ook in 2021 beheerste het Corona-virus het leven van alledag. Het verdiepte ons gevoel van kwetsbaarheid. Kennelijk is ons leven minder maakbaar dan we dachten. De maatregelen van de overheid beperkten onze handel en wandel. We trokken er massaal op uit en ja, het was op veel plekken dringen geblazen, want in ons dichtbevolkte landje is natuur een schaars goed. Deze ‘herontdekking’ van de schoonheid van natuur en landschap leerde ook hoezeer mensen losgeraakt zijn van de natuurlijke leefomgeving. Gelukkig groeide het besef dat natuur van grote betekenis is voor de gezondheid en het welzijn van ons allemaal. En dat beheer en onderhoud ervan niet gratis is en veel inspanning vergt. En dat geldt zeker voor het faunabeheer.

Ondanks Covid-19 hebben bestuur en bureau niet stilgezeten. De planning en besluitvorming van de faunabeheerplannen zijn volgens plan verlopen, vooral dankzij de enorme inzet van de bureaumedewerkers, de medewerking van provincie en omgevingsdienst en de grote betrokkenheid van onze bestuursleden. Het gemeenschappelijke doel, namelijk verantwoord beheer van in het wild levende dieren ten einde schade aan landbouwgewassen en natuur zo veel mogelijk te beperken, was de rode draad in elke discussie, ook al was er soms verschil van inzicht over de uitvoering.

Faunabeheer is met het voorkomen en bestrijden van schade een belangrijke schakel in behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Een gezonde biodiversiteit in samenhang met de productie van voedsel geldt als levensnoodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van onze planeet en de mensen die er wonen, werken en recreëren. Daarom zijn natuur en landbouw geen vijanden van elkaar, maar partners. Helaas hebben we het afgelopen jaar opnieuw moeten constateren dat ingewikkelde regelgeving en de verdergaande juridisering wel vijanden zijn van tijdig en effectief beheer.  

In ons bestuur werken natuur, landbouw en de jacht constructief samen. De vraag is niet of beheer noodzakelijk is. Wel is het de vraag, hoe, waar, wanneer, hoeveel en welke soort. Die afweging gebeurt met grote zorgvuldigheid. In al onze overwegingen en besluiten spelen, naast de adviezen en bevindingen van wetenschappers, ook de kennis en ervaring van boeren, jagers en natuurbeheerders een belangrijke rol. Als geen ander zien zij wat er dagelijks in het veld gebeurt. De deskundige medewerkers van het bureau verzamelen en valideren alle informatie voor het maken van de faunabeheerplannen. En dat hebben zij meer dan goed gedaan!

Ondanks de kwaliteit van het werk en de zorgvuldige afweging van belangen in ons bestuur blijft faunabeheer voor veel mensen omstreden. Te vaak wordt deze vorm van beheer uitsluitend geassocieerd met het redeloos doden van dieren. Emoties lopen dan hoog op en feiten doen er minder toe. Wij blijven ons daarom inzetten om in de maatschappelijke discussie een wezenlijke bijdrage te leveren, o.a. door het in beeld brengen van de feitelijke situatie rond faunabeheer in onze provincie, maar ook door een platform te bieden aan de verschillende, vaak tegengestelde, belangen die een rol spelen in het faunabeheer. Voor alles hebben wij een wettelijke plicht, en deze voeren wij zorgvuldig uit.

Drs. Jan Pieter J. Lokker

Voorzitter Faunabeheereenheid Noord-Holland.