Algemene soorten

Met algemene soorten worden de volgende dieren bedoeld:

  • Houtduif, konijn, zwarte kraai, kauw en vos (landelijke vrijstelling)
  • Wilde eend, knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw, gaai en ekster (Provinciale vrijstelling)
  • Wilde eend, houtduif, fazant, haas en konijn (jacht)

Het beheer en de jacht van deze soorten zijn in het Faunabeheerplan Algemene Soorten beschreven. Dit Faunabeheerplan is op 20 juli 2017 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld en heeft een looptijd tot en met 2023. In 2021 is wederom de uitvoering gefaciliteerd en is data aangeleverd ten behoeve van rapportages. Omdat het plan in 2023 afloopt is de FBE begonnen met het nieuwe faunabeheerplan.  

Tegen het goedkeuringsbesluit van het vigerende plan loopt nog steeds een hoger-beroepszaak. Op 4 augustus 2021 heeft er een zitting plaatsgevonden waar de FBE bij aanwezig was en vragen van de Raad van State heeft beantwoord. De zaak loopt nog, en in het tweede kwartaal van 2022 wordt een uitspraak verwacht.

Specifieke aandacht is uitgegaan naar het vossenbeheer. In samenwerking met de partners is een start gemaakt met het verbeteren van de data en het mogelijk maken van uitgebreider documenteren in het registratiesysteem FRS, zodat bijvoorbeeld de inzet in een gebied kan worden gemeten. Daarnaast is een onderbouwing geschreven voor het aanvragen van een ontheffing voor het gebruiken van een lichtbak van zonsondergang tot zonsopkomst voor de periode 1 februari 2021 tot en met 15 juli 2021.

zwaan.jpg

In 2017 heeft de FBE in samenwerking met de Provincie Noord-Holland de voorbereidingen gestart voor het faunabeheer in Natura 2000-gebieden. Voor alle Natura 2000-gebieden is een voortoets uitgevoerd. Een voortoets onderzoekt of er negatieve effecten van activiteiten in het kader van faunabeheer (jacht, schadebestrijding en beheer) te verwachten zijn op de aangewezen instandhoudingsdoelen. Indien dat het geval is wordt in de voortoets een inschatting gemaakt van de ernst van deze negatieve effecten.

Gezien de complexiteit en de kosten van het maken van een passende beoordeling is besloten om voor één Natura-2000-gebied een vergunningsaanvraag voor te gaan bereiden en de ervaringen uit het proces te betrekken bij toekomstige aanvragen. Gekozen is voor het gebied Zeevang omdat hier de meeste ganzenschade optreedt.  Op 5 oktober 2018 is de passende beoordeling en een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op 11 februari 2021 is de vergunning verleend. Omdat de voorschriften onduidelijk en tegenstrijdig zijn is er door de FBE een bezwaarschrift ingediend. Inmiddels heeft gewijzigde de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen. De beschikking is nog niet onherroepelijk en daarmee loopt dit proces door in 2022.  

Ondanks de coronabeperkingen zijn de WBE’s in staat geweest om de voorjaarstelling uit te voeren. De resultaten zijn te vinden via data en communicatie.

Link: Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017-2023