Data

Data zijn de basis voor de onderbouwing van faunabeheerplannen en het verantwoorden van het gebruik van ontheffingen, vrijstellingen en opdrachten. Data geeft onpartijdig inzicht of er een maatschappelijk belang in het geding is, of ingrijpen wenselijk is en of nog wordt voldaan aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de staat van instandhouding. Tevens geven de verschillende datastromen inzicht in de effectiviteit van het ingezette beheer en kan dat, wanneer nodig, worden aangepast dan wel uitgebreid. Er wordt gebruikt gemaakt van data die is verzameld onder coördinatie van de faunabeheereenheid, en data van derden (zoals SOVON Vogelonderzoek Nederland en het Netwerk Ecologische Monitoring).,

De tellingen worden volgens vaste protocollen jaarlijks uitgevoerd in vaste telgebieden.

De FBE Noord-Holland heeft continu aandacht voor mogelijke verbetering van de wijze waarop de data worden ingewonnen. Daarbij is oog voor zowel het consequent en controleerbaar inwinnen van data, maar ook voor het administratieve gemak voor de uitvoerders.

De FBE Noord-Holland stelt voor het invoeren van tel- en beheergegevens (zoals afschot en nestbehandeling) een registratiesysteem beschikbaar. Beheergegevens worden binnen een maand ingevoerd. Door ieder jaar op dezelfde wijze te tellen kan worden achterhaald of de aantallen toe- of afnemen of gelijk blijven. Daarnaast is het doel dat de data provinciaal en (inter)nationaal gebruikt kunnen worden ten behoeve van bijvoorbeeld derogatiegegevens, internationale onderzoeken (zoals de Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) en beleidsontwikkeling. 

Jaarlijks brengt de FBE Noord-Holland per diersoort het populatieniveau in beeld via trendtellingen.  Wanneer niet alle dieren worden geteld, is de monitoring van aantalsveranderingen afhankelijk van trendtellingen. Deze trends hebben altijd een bepaalde mate van variatie door diverse toevalsfactoren. Voorbeelden van factoren zijn waarnemer-bias, veranderingen in het landschap, weersomstandigheden en recreatiedruk. Tevens wordt inzage gegeven in welke uitvoeringsmaatregelen – zoals afschot- en/of vangcijfers, nestbehandeling en overige middelen – zijn toegepast en op basis waarvan (vrijstelling, ontheffing of opdracht). Deze gegevens worden op meerdere gebiedsindelingen weergeven waaronder per Natura 2000-gebied en per wildbeheereenheid.

Link: Jaarverslag data

Communicatie

Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief uitgegeven. De maandelijkse nieuwsbrieven zijn er vooral op gericht om actuele informatie te verschaffen over toegestane uitvoeringsmaatregelen t.b.v. beheer en schadebestrijding in de daaropvolgende maand. De nieuwsbrieven worden verstuurd via het faunaregistratiesysteem en worden gepubliceerd op de website van de FBE Noord-Holland.

De belangrijkste communicatiebronnen zijn de website, de maandelijkse nieuwsbrieven en het jaarverslag. De website is vaak de eerste informatiebron waar bezoekers algemene informatie kunnen vinden over het beheer van in het wild levende dieren. Met de nieuwsbrieven worden de uitvoerders geïnformeerd over de beschikbare ontheffingen en overige informatie die van belang is voor populatiebeheer. Via het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de effectiviteit daarvan.

In 2021 is de technische basis gebouwd en vormgeving gemaakt voor een nieuwe website. Deze zal meer en voor een bredere doelgroep toegankelijke informatie bevatten over o.a. wat nu een FBE doet, wat beheer inhoudt in Nederland en welke dilemma’s daarbij spelen. Onderdeel van de nieuwe website zal ook de faunakalender zijn. Op twee manieren kan worden gezocht wat er is toegestaan aan beheer: zowel op diersoort als op datum. Beheerinformatie is hierdoor sneller en overzichtelijker toegankelijk voor iedereen. De website zal in de tweede helft van 2022 live gaan.

In 2021 hebben wij zes maal een toelichting gegeven over het nieuwe Faunabeheerplan Ganzen. Dit ging op uitnodiging van Land- en Tuinbouw Organisatie, Nederlandse Jagersvereniging of Wildbeheereenheden.